Habarlar

 • Şkaf tagtasynyň üstünden tagtanyň hiline nädip baha bermeli?

  Häzirki wagtda kontrplak, blok tagtasy ýa-da MDF ýaly dürli görnüşli paneller şkaflar üçin giňden ulanylýar.Customersöne müşderilere ýerüsti şkaflardan haýsy tagtanyň bardygyny aýtmak kyn.Sagdyn durmuş gurşawyna eýe bolmak isleseňiz, aşakdaky üç nokat size kömek edip biler....
  Koprak oka
 • Bazar maglumatlary:

  Walýuta hümmeti: Şu ýylyň başyndan bäri Federal ätiýaçlyk bankynyň garaşylmadyk hümmetiniň ýokarlanmagy bilen ABŞ-nyň dollarynyň görkezijisi güýçlenmegini dowam etdirdi.ABŞ-nyň dollarynyň güýçli ýokarlanmagynyň öňünde beýleki esasy global walýutalar birin-birin pese gaçdy we hümmeti hümmeti hem ...
  Koprak oka
 • Köplenç ulanylýan tagtanyň aýratynlyklary work Iş stollary üçin bölejik tagtasy we MDF

  Amatly gaplama iş stoly, köp sanly dükan üçin displeý üpjünçiligini özleşdirer.Iş ýerini özleşdirmek, adatça ykdysady peýdalara, ýönekeý we gözellige esaslanýar.Iş stolunyň dizaýnyna ýa-da ululygyna ýokary talaplar ýok.Onsoň, nähili m ...
  Koprak oka
 • Näme üçin bezeg kontrplak käwagt deformasiýa bolup biler?

  Öý bezegi üçin giňden ulanylýan bu panel bilen käbir meseleler bar.Faner deformasiýasy umumy meseleleriň biridir.Plastinka deformasiýasynyň sebäbi näme?Bu meseläni nädip çözüp bileris?Belki, kontrplak önümçiliginden, transportdan we ş.m. jogaplary tapyp bileris ...
  Koprak oka
 • Customörite ýasalan şkaflar üçin haýsy tagta gowy?—Garder şkaflaryny satyn almaga kömek etmegiň 3 usuly

  Öý mebelleriniň tendensiýasy ýokarlanýar.Custöriteleşdirilen şkaflar daşky görnüşi bilen owadan, şahsyýeti boýunça düzülendir we ýerine ýetiriş nukdaýnazaryndan giňişlikden doly peýdalanýar.Bu artykmaçlyklar, häzirki öý bezeginiň zerurlyklaryny has köp üpjün edýär, köp maşgala taýýar şkaflardan saýlamaga mümkinçilik berýär ...
  Koprak oka
 • Taslamalaryňyzy OSB bilen indiki derejä çykaryň

  OSB, “Orient Strand Board” diýmekdir, suw geçirmeýän ýylylyk bilen bejerilýän ýelimleri we kesişýän gatlaklarda ýerleşdirilen gönüburçly şekilli agaç ýüpleri ulanyp, giňden ulanylýan in engineenerli agaç paneli.Güýç we ýerine ýetiriş taýdan kontrplak ýaly, deflýasiýa garşy, çişirilişe we di ...
  Koprak oka
 • Hytaý filmi ýüzli kontrplak hakda bilmeli zatlaryňyz

  Film kontrplak bilen ýüzbe-ýüz bolýar?Filmde ýüzbe-ýüz bolan kontrplak ýeňil, poslama we suwa çydamly, beýleki materiallar bilen aňsat birleşdirilýär we arassalamak we kesmek aňsat.Filmiň kontrplak gyralaryny suw geçirmeýän boýag bilen bejermek, ony ýokary suwa we aşaga çydamly edýär.Filmiň örtügi ...
  Koprak oka
 • Geotekstil gurluşynda dokalmadyk geotekstil iňňesi ulanylýar

  Geotekstiller, toprak bilen bilelikde ulanylanda, aýyrmak, süzmek, güýçlendirmek, goramak ýa-da suwarmak ukybyna eýe bolan matalardyr.Adatça polipropilenden ýa-da poliesterden ýasalan geotekstil matalar üç esasy ...
  Koprak oka
 • Blok tagtasy VS kontrplak - Mebel we býudjetiňiz üçin haýsy has gowy?

  1) Blok tagtasy VS kontrplak - Material kontrplak, ýelim bilen bilelikde ýelmeşen inçe gatlaklardan ýa-da agaçdan ýasalan list materialdyr.Ony gurmak üçin ulanylýan agaja esaslanýan dürli görnüşler bar, meselem, gaty agaç, ýumşak agaç, alternatiw ýadro we tirýek.Ilat ...
  Koprak oka
 • Faner täjirçilik kontrplak faner faner mebel derejeli faner

  Fon kontrplak, ýelim bilen birleşdirilen üç ýa-da has inçe agaçdan ýasalýar.Her bir agaç gatlagy, ýa-da plyusyny azaltmak üçin däne dogry burçlarda goňşy gatlaga gönükdirilýär ...
  Koprak oka

Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
 • facebook
 • Baglanyşyk
 • youtube