Customörite ýasalan şkaflar üçin haýsy tagta gowy?—Garder şkaflaryny satyn almaga kömek etmegiň 3 usuly

Öý mebelleriniň tendensiýasy ýokarlanýar.Custöriteleşdirilen şkaflar daşky görnüşi bilen owadan, şahsyýeti boýunça düzülendir we ýerine ýetiriş nukdaýnazaryndan giňişlikden doly peýdalanýar.Bu artykmaçlyklar, häzirki öý bezeginiň zerurlyklaryny has köp kanagatlandyrýar, köp maşgala taýýar taýýar şkaflardan ýöriteleşdirilen şkaflara saýlanýar.Şkafy sazlamazdan ozal göz öňünde tutulmaly köp meseleler bar we tagtany saýlamak iň möhümdir.Onda adaty tagtalar üçin haýsy tagta gowy?

8

Ilki bilen tabagyň gutarandygyny barlaň.

 

Şkaf panellerine seredeniňizde ilki bilen ünsüňizi çekip boljak zat, pellehananyň hili.Müşderileriň şahsylaşdyrylan isleglerini kanagatlandyrmak üçin bazardaky adaty şkaflar, ýerüsti modellemegi tamamlamak üçin bezeg panellerini ulanýarlar.Olaryň käbiri oňat görünip biler, ýöne dyrnak bilen ýüzüni çyzmak, çyzuwlary ýüze çykarar.Bu, könelişme garşylygy we çyzylmaga garşylygy pes bolan adaty kagyz bolmalydygyny görkezýär.Melamin kagyzy, örtügiň has ýokary güýji we daşky gurşawy goramak sebäpli gowy seçim bolmaly, sebäbi ýokary temperatura basyşyny emdirmek tehnologiýasy bilen bejerilýär.

9

Ikinjiden, tabagyň materialyny barlaň.

Bütin şkafyň hyzmat ediş möhleti we daşky gurşaw öndürijiligi onuň materialyna esaslanýar.

Kesgitlemegiň usuly, saýlanan tagtanyň kesişmesini barlamakdyr: MDF berk güýç bilen berk birleşdirilen süýüm gurluşy, ýöne köp ýelim saklaýar we erkin formaldegidiň ýokary çykarylyşy bar;bölejik tagtasy bölek bölek böleklerinden durýar we çylşyrymly tertip deňeşdirmäni gowy durnuklylyk getirýär, ýöne güýç ýeterlik däl;Blok tagtasynyň esasy materialy gaty agaçdyr we ulanylýan ýelimiň mukdary az we ekologiýa taýdan arassa.Şeýle-de bolsa, agaç we çyglylygyň dürli bolmagy sebäpli hili düýpgöter üýtgeýär, şonuň üçin satyn alanyňyzda has köp üns bermeli.

10

Üçünjiden, sahypanyň gyrasyny barlaň.

Customörite ýasalan şkaf, takyk panel bilen kesilende kesilmezden bolmaly .Gyralary möhürlemek bejergisi howadaky çyglylygyň tagtanyň içini ýitirmeginiň öňüni alyp biler.Paneli hünärsiz enjamlar bilen kesen bolsa, tabagyň golaýynda gyrasy kesilýär.Käbirlerine hatda birnäçe funt ýetmezçilik edýär ýa-da diňe sahypanyň öň tarapyny möhürleýär.Tagtanyň üstünde gyrasy möhür ýok bolsa, çyglylygyň siňdirilmegi sebäpli şkafyň deformasiýasyna we hyzmat möhletiniň gysgalmagyna sebäp bolup biler.

11


Iş wagty: 30-2022-nji sentýabr

Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • youtube