Taslamalaryňyzy OSB bilen indiki derejä çykaryň

OSB, suw geçirmeýän ýylylyk bilen bejerilýän ýelimleri we kesişýän gatlaklarda ýerleşdirilen gönüburç şekilli agaç ýüpleri ulanyp, giňden ulanylýan in engineenerli agaç paneli bolan “Orient Strand Board” diýmekdir.Güýç we ýerine ýetiriş taýdan kontrplak ýaly, deflýasiýa, ýoýulmaga we ýoýulmaga garşy.

2

“Orient Strand Board” (OSB) gurluşykdan içerki dizaýna çenli tükeniksiz döredijilik programmalaryny hödürleýär.OSB özboluşly görnüşe eýe, köptaraply we ajaýyp gurluş güýji we berkligi - döredijiligiňize laýyk gelýän ähli häsiýetler.

OSB-ni ulanmak olaryň görnüşine ýa-da kategoriýasyna bagly:

OSB / 1 - Gurak şertlerde ulanmak üçin içerki enjamlar (mebel goşmak bilen) üçin umumy maksatly tagtalar.

.OSB 2: gury içerde ulanyljak gurluş tagtasy

.OSB 3: içerde we daşarky gapylarda orta çyglylygy bolan gurşawda ulanylmaly gurluş tagtasy.

.OSB 4: Mehaniki ýükleriň köpelmegi we içerki we daşarky çyglylygy has ýokary bolan programmalar üçin döredilen gurluş tagtasy.

3

.Iň soňky beton ýüzüniň hili köp derejede ulanylýan ýapyk tagtanyň hiline baglydyr.

.OSB ýapyk tagtalary minomyň hereketine çydamly we şonuň üçin gurluşyk çykdajylaryny azaldýan gaýtalanýan ulanmak üçin amatly.

.Tagtalaryň gyralary önümçilik döwründe suwuň aralaşmagyndan goralýar, ýöne iş ýerinde suwuň goralmadyk ýere aralaşmagy ýerli tekiz gyra sebäp bolup biler.Şeýlelik bilen gyralaryny ýapmak üçin ýörite poliuretan lak ulanylýar.

4

OSB hiline göz ýetirmek üçin, “Unicness” taýýar önümiň ulanylýan standartda görkezilen dereje talaplaryna laýyk gelýändigini ýa-da ondan ýokarydygyny üpjün etmek üçin ösümlikleriň hiline gözegçilik etmek boýunça öz programmamyzy döredýär.

Paneliň hiline zawoddaky her bir proses we panelleri öndürmek üçin ulanylýan çig malyň hili we yzygiderliligi täsir edýär.Amal gözegçiligi özboluşly dizaýn edildi we enjamlaryň, dolandyryş enjamlarynyň, materiallaryň we önüm garyndysynyň aýratyn kombinasiýasyny görkezýär.

5

Ösümlik hiline gözegçilik işgärleri tarapyndan ähli proses üýtgeýjilerine yzygiderli gözegçilik etmek, ulanylýan ülňüler boýunça önümi saklaýar.Logurnallaryň görnüşleri, ululygy we çyglylygy boýunça tertipleşdirilmegi, süýüm ýa-da flakanyň ululygy we galyňlygy, guradylandan soň çyglylyk, süýümleriň ýa-da çybyklaryň, rezin we mumyň yzygiderli garyşmagy, emele getirýän maşynyň, metbugatyň birmeňzeşligi temperatura, basyşlar, ýapylyş tizligi, galyňlygy dolandyrmak we basyşy goýbermek, panel ýüzleriniň we gyralarynyň hili, panel ölçegleri we taýýar paneliň daşky görnüşi.Panelleri standart synag proseduralaryna laýyklykda fiziki synag, önümçiligiň ulanylýan standartlara laýyk gelýändigini barlamak üçin zerurdyr.

OSB hakda has giňişleýin bilmek üçin diňe biziň bilen habarlaşyň!


Iş wagty: 23-2022-nji sentýabr

Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • youtube