Näme üçin bezeg kontrplak käwagt deformasiýa bolup biler?

Öý bezegi üçin giňden ulanylýan bu panel bilen käbir meseleler bar.Faner deformasiýasy umumy meseleleriň biridir.Plastinka deformasiýasynyň sebäbi näme?Bu meseläni nädip çözüp bileris?Belki, faneriň önümçiliginden, transportyndan we ş.m. jogaplary tapyp bileris.

habarlar

 

Paneliň pes deformasiýa garşylygy bu meseläniň esasy sebäbi, pooröne deformasiýanyň pesligine näme sebäp bolup biler?

 

Dinamika nukdaýnazaryndan, plastinkanyň çişirilen deformasiýasy içerki stresiň çykmagynyň netijesidir.Önümçilik döwründe hiç hili täsirli çäreler görülmese, tagta içerki stresiň düýbüni ýok edip bilmez, bu mebel basyş we ýokary çyglylyk şertlerinde mebel ýasalandan soň çişmegine sebäp bolar.

habarlar

 

Tagta deformasiýa edilse, kabinetiň gapysy ýapylyp bilmez.Has takygy, faneriň deformasiýasy üçin alty faktor bar.

 

1. Önümçilik prosesine gözegçilik ýerinde däl.Qualityokary hilli tagtalary yzygiderli dykyzlyk we simmetrik gurluş bilen ýygnamaly.Tapawut gaty uly bolsa, plastinkanyň içki giňelmegi we gysylmagy biri-birine gabat gelmez, netijede içerki stres ýüze çykar.

habarlar

 

Ikinjiden, paneliň çyglylygy gaty gowy dolandyrylmaýar.Paneliň çyglylygy daşky çyglylykdan ýokary bolsa ýa-da aşak düşse, çişirilip, deformasiýa bolýar.Şonuň üçin çyglylygy kadaly aralykda gözegçilikde saklamaly.

 

Üçünjisi.Tagtanyň dykyzlygy hünärsizdir we tagtanyň pes dykyzlygy gaýtadan işleýän ýeriň çyglylygyny we çyglylygy siňdirmeginiň aňsat bolmagyna sebäp bolup, deformasiýa sebäp bolar.

 

Dördünjiden, paneliň suw geçirmeýän öndürijiligi hünärsiz.Mebel ýasaýan tagtada belli bir suw geçirmeýän öndürijilik bolmaly, ýogsam çyglylygy siňdirmek we deformasiýa etmek aňsat.

 

Bäş, tabaklara hyzmat etmek standartlara laýyk däl.Tagta gury we şemalladylýan gurşawda saklanmasa, tagtanyň durnuklylygyna täsir etmek we deformasiýa sebäp bolmak aňsat.

habarlar

Deformasiýa edip bilmeýän paneli gözleýän bolsaňyz, “Unicness” agaç topary islendik wagt siziň hyzmatyňyzda bolar.


Iş wagty: 14-2022-nji oktýabr

Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • youtube