Hytaý filmi ýüzli kontrplak hakda bilmeli zatlaryňyz

Film kontrplak bilen ýüzbe-ýüz bolýar?

Filmde ýüzbe-ýüz bolan kontrplak ýeňil, poslama we suwa çydamly, beýleki materiallar bilen aňsat birleşdirilýär we arassalamak we kesmek aňsat.Filmi bejermek
faneriň gyralary suw geçirmeýän boýag bilen ony ýokary suwa we aşaga çydamly edýär.Filmiň ýokary hilli import filmleri bilen kontrplak bilen örtülmegi gatylygy üpjün edýär we
zyýana garşylyk.Filmiň ýüzüne kontrplak bilen arassaçylyk we ekerançylyk gurluşyklary we azyk saklamak üçin möhüm bolan arassalaýjy serişdelere çydamlydyr.
önümleri.Highokary temperaturanyň peselmegi, çyglylygyň täsiri, ýuwujy serişdeleri arassalamak we termitlerden goragy üpjün etmek şertlerinde ulanylyp bilner.

habarlar (1)

Üstünlik
• Multokary köp ulanmak ukyby
• Suwuň ýokary garşylygy
• Betonyň ýokary hilli üstü
• Arassalamak we kesmek aňsat

habarlar (2)

Önümçilik tehnologiýasy

“Veneer” gurnamak - basmak-çäge düzeltmek üçin film - gysga basmak
(Dürli hil gyzgyn basylýan wagtlara bagly)

habarlar (4)

Faner bilen ýüzbe-ýüz bolan filmiň ulanylyşyny nädip uzaltmaly:

Gurluşyk meýdançasynda saklaň:
.
1. Gurluşyk gurluşygy wagtynda panelleri tabşyrmak üçin azyndan 50-100M2 talap edilýär we gutarandan soň, bellenen howluda saklaň.
2. Bellenen howly, diň kranlarynyň girasiýa diapazonynyň täsirli radiusynda ýerleşmeli we howlynyň düýbi berk bolmaly,
tekiz we gurak.
3. Iki panelli tagta gaplanylanda ters çemeleşmeli, paneliň öňüni almak üçin wagtlaýyn çäreleri görmek gaty zerur
zyňmak.Islendik pos bar bolsa, tutuş panelleriň aşagyndaky agaç paletleri ulanyp bilersiňiz.
4. Paneller biri-birini gysyp bilmeýär, deň däl güýçden gaça durmalydyr.
5. Paneller dürli ulanylyşy boýunça toparlara bölünmelidir we şoňa görä dürli ýerlerde saklamaly, anyk alamatlar goýmaly
şahsyýeti kesgitlemek.

habarlar (5)

FILM FACED PLYWOOD GURNAMASY
1. Gurmakdan ozal paneliň oturýan çyzygy açylmaly
we diwaryň daşyndan minom bilen tekizlemek.Hemmesini arassalamaly
gurmazdan ozal güneşler.
2. Paneliň ýüzüniň öň arassadygyna göz ýetiriň
gurnama we goýberiji serişdäni gowy örtmeli.
3. Paneliň süýşmeginiň öňüni almak üçin polat düzeltmeli
gurmazdan ozal paneliň töwereginde tabak.
4. Paneliň arasyndaky ähli bogunlary gubka bilen bejermeli
minomyň syzmagynyň öňüni almak üçin.

habarlar (3)


Iş wagty: 19-2022-nji sentýabr

Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • youtube