Geotekstil gurluşygynda dokalmadyk geotekstil iňňesi ulanylýar

2

Geotekstillertoprak bilen bilelikde ulanylanda, aýyrmak, süzmek, güýçlendirmek, goramak ýa-da suwarmak ukybyna eýe bolan matalar.Adatça polipropilenden ýa-da poliesterden ýasalan geotekstil matalar üç esasy görnüşde bolýar: dokalan (poçta sumkasynyň haltasyna meňzeýär), iňňe deşilen (duýga meňzeýär) ýa-da ýylylyk bilen baglanyşykly (demirden ýasalan ýaly).

Geotekstil kompozitler girizildi we geogridler we mesler ýaly önümler işlenip düzüldi.Geotekstiller çydamlydyr we kimdir biri ýykylsa, ýykylmagy ýumşadyp biler.Umuman aýdanyňda, bu materiallara geosintetika diýilýär we her konfigurasiýa - geonetler, geosintetik toýun çyzgylary, geogridler, geotekstil turbalary we beýlekiler geotehniki we daşky gurşaw in engineeringenerçilik dizaýnynda peýda getirip biler.

Taryh

Geotekstil matalaryň häzirki işjeň iş ýerlerinde giňden ulanylmagy bilen, bu tehnologiýanyň hatda sekiz on ýyl mundan ozal ýokdugyna ynanmak kyn.Bu tehnologiýa köplenç toprak gatlaklaryny aýyrmak üçin ulanylýar we köp milliardlyk pudaga öwrüldi.

Geotekstiller ilkibaşda granul toprak süzgüçlerine alternatiwa bolmalydy.Geotekstiller üçin asyl we henizem ulanylýan termin süzgüçli matalardyr.Iş ilkibaşda 1950-nji ýyllarda RJ Barrett bilen beton deňiz kenarlarynyň aňyrsynda, beton eroziýa gözegçilik bloklarynyň aşagynda, uly daş bölekleriniň aşagynda we eroziýa garşy beýleki ýagdaýlarda geotekstilleri ulanmak bilen başlandy.Dokalan monofilament matalaryň dürli görnüşlerini ulandy, bularyň hemmesi ýokary göterim açyk meýdany (6 bilen 30% arasynda üýtgeýär) bilen häsiýetlendirilýär.Equeterlik geçirijiligiň we topragyň saklanmagynyň zerurlygyny ara alyp maslahatlaşdy, ýeterlik mata berkligi we dogry uzalmagy bilen filtrleýiş ýagdaýlarynda geotekstil ulanylyşyny kesgitledi.

Goýmalar

Geotekstiller we şuňa meňzeş önümler köp programmalara eýedir we häzirki wagtda ýollar, howa meýdançalary, demir ýollar, kenar ýakalary, saklaýyş desgalary, suw howdanlary, kanallar, bentler, bank goragy, kenarýaka in engineeringenerçilik we gurluşyk meýdançasy çitler ýa-da geotube ýaly köp sanly gurluşyk programmalaryny goldaýar.

Adatça topragy güýçlendirmek üçin geotekstiller dartyş ýüzüne ýerleşdirilýär.Geotekstiller, kenarýaka baýlyklaryny tupandan, tolkun hereketlerinden we suw joşmalaryndan goramak üçin gum gümmezleri bilen enjamlaşdyrmak üçin hem ulanylýar.Dýun ulgamynyň içindäki uly gumdan doldurylan gap (SFC) tupan eroziýasynyň SFC-den geçmeginiň öňüni alýar.Bir turba däl-de, eňňit enjamy ulanmak zyýanly ýitgini ýok edýär.

Eroziýa gözegçilik gollanmalarynda tupanlardan kenar ýakasyndaky eroziýa zyýanyny azaltmakda eňňit, basgançakly şekilleriň täsiri bar.Geotekstil gumdan doldurylan enjamlar, dag gerişlerini goramak üçin "ýumşak" sowut çözgüdi bilen üpjün edýär.Geotekstiller akym kanallarynda we balyklardaky akymy durnuklaşdyrmak üçin gabat gelýär.

Geotekstiller adaty toprak dyrnaklaryndan has arzan bahada topragyň güýjüni gowulaşdyryp biler. Mundan başga-da, geotekstiller eňňitleri hasam berkitmek üçin dik eňňitlere ekmäge mümkinçilik berýär.

Geotekstiller, Tanzaniýadaky Laetoliniň galyndy gominid aýak yzlaryny eroziýadan, ýagyşdan we agaç köklerinden goramak üçin ulanyldy.

Olykylanda, geotekstil matalar polat simler bilen bilelikde partlaýjy galyndylary öz içine alyp biler.

3

Iş wagty: Awgust-10-2021

Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • youtube