Film ýüzbe-ýüz kontrplak / deňiz kontrplak / gurluşyk forma tagtasy

Gysga düşündiriş:

Film ýüzli kontrplak, ýadrosy çyglylykdan, suwdan, howadan goraýan we faneriň ömrüni uzaldýan, geýip bolýan we suw geçirmeýän film bilen örtülen bir ýa-da iki tarapy bolan ýörite kontrplakdyr.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Haryt: Film ýüzbe-ýüz kontrplak / deňiz kontrplak / gurluşyk forma tagtasy
Ölçeg opsiýalary: 1220 * 2440mm, 1250 * 2500mm, 915 * 1830mm, 1500 * 3000mm
Esasy opsiýalar: Terak, gaty agaç, gaýa, birleş
Galyňlygy: 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm, 21mm, 25mm
Filmiň görnüşleri: gara, goňur, gyzyl, sary, ýaşyl, mämişi
Uzynlyga (inine) çydamlylyk: +/- 0,2mm
Galyňlyga çydamlylyk: +/- 0,5mm
Gyrasy: Suw geçirmeýän boýag bilen möhürlenendir
Ueelim: MR, WBP (Fenolik), Melamin
Çyglylyk: 6-14%
Gaplamak: Köpçülik, boş gap ýa-da adaty palet gaplamak bilen
Sargytlaryň iň pes mukdary: 1 * 20GP
Ulanylyşy: Gurluşyk, jaý gurmak, pol, söwda merkezi üçin ulanylýar…
Töleg möhleti: Göz astynda TT ýa-da L / C.
Eltip bermegiň wagty: Tölegden soň 15 günüň içinde

Giriş

Film ýüzli kontrplak, ýadrosy çyglylykdan, suwdan, howadan goraýan we faneriň ömrüni uzaldýan, geýip bolýan we suw geçirmeýän film bilen örtülen bir ýa-da iki tarapy bolan ýörite kontrplakdyr.Aboveokardaky artykmaçlyklar bilen filmli kontrplakdan peýdalanmak näme?

Filmiň käbiri kontrplak ulanylyşy bilen ýüzbe-ýüz boldy

1. Gurluşyk pudagy

Film ýüzli kontrplak, durnuklylygy we çyglylyga, ultramelewşe şöhlelerine we poslaýjy himiki serişdelere garşylygy sebäpli gurluşykda işlemek üçin ulanylýar.Film gatlagy we akril lak bilen ýasalan gyralar ony has çydamly edýär we howa şertlerinde we amatsyz şertlerde açyk howada ulanylanda ýoýup bilmeýär.
Film ýüzli kontrplak gutulary ýapmak üçin maslahat berilýär, sebäbi çygly betonyň guramagy bilen köşeşdirmek we çäklendirmek üçin ulanylýar.Eger ýapyk guty filmli kontrplakdan ýasalan bolsa, gün şöhlesinde-de uzak dowam edip biler.Şonuň üçin ony çalyşmazdan ozal birnäçe gezek ulanyp bolýar.Bu pul tygşytlamak bilen bir hatarda zatlary howpsuz saklaýar.

2. Senagat ösüşi

Käbir ýagdaýlarda film ýüzli kontrplak deňiz kontrplak ýaly bolup görünýär.Gowy hilli agaç, suw geçirmeýän ýelim ulanýar we ýeňil, berk we kemçiliksiz diýen ýaly bolýar.Film ýüzli kontrplak “Suw bilen gaýnadylan kontrplak” diýlip hem atlandyrylýar, sebäbi laminasiýa bolmazdan 20-60 sagada çenli gaýnadylyp bilner.Bu häsiýetler, bu kontrplakdan gaýyk gurmak, gämi gurluşygy, gaýyk we gämi bölekleri üçin meşhur saýlama edýär.
Bentleri gurmakda we abatlamakda adamlar film şekilli kontrplakdan peýdalanyp, şekillendiriş derejeli galyp tagtalaryny we berkitme galyp tagtalaryny döredýärler.Bu tagtalar, suw garşylygy sebäpli çalt akýan suw bilen ýüzbe-ýüz bolup bilerler.Tagtalar galyňlygy boýunça üýtgäp biler, ýagny 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm we 27mm…

3. Film ýüzli faner tekjelerde we mebellerde ulanylyp bilner

Häzirki wagtda senagat kontrplak tehniki häsiýetleriň köp ýokary artykmaçlygy bolan material hasaplanýar, şonuň üçin mebel ýasamakda ulanmak gaty meşhurdyr.Önümçilik kontrplak, ulanylyş maksadyna baglylykda saýlamagyňyz üçin köp dürli stil we agaç dänesi bilen termit bolman, çişirilen ýagdaýy ýeňip geçmäge kömek edýär.

Mundan başga-da, daşardaky film tebigy agaç däneli kontrplak önümlerini reňkden dokuma, açyk reňklerden önümleri saýlamak üçin kaşaň gara reňklere getirýär.Hususan-da, film şkaf gatlagynyň kömegi bilen mebelleriň reňkini goramaga kömek edýär.

4.Diwar panellerinde, içki jaýda giňden ulanylýar

bezeg, mebel, şkaf, şkaf, şkaf, kerwenlerde we göçüp boljak binalarda diwar we potolok örtükleri, wagtlaýyn gurluşyk bezegi, film ýa-da telewizion sahna bezegi we beýleki bezeg.

Kombinasiýa diagrammasy

Goňur film wilkasy

Gyrasy tingiwopis

Combi ýadrosy

Gaplamak


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habarnamamyza ýazylyň

  Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • youtube